deklaracja dostępności
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych
w Piasecznie

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Sołonowicz

E-mail: piaseczno.sosw@wp.pl

Telefon: 22 756 20 57

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie

Adres: Szpitalna 12

05–500 Piaseczno

E-mail: piaseczno.sosw@wp.pl

Telefon: 22 756 20 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność Architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych mieści się w budynku wolnostojącym. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą poruszać się bez przeszkód po ośrodku, gdyż na jego terenie zamontowana jest winda, platformy oraz podjazdy dla osób na wózkach. Budynek wyposażony jest w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po terenie ośrodka jest możliwość poruszania się z psem asystentem.

Szkoła nie dysponuje pętlami komunikacyjnymi.

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Skip to content