Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4

 

 

Wybór zawodu to wyzwanie i szansa na zaplanowanie swojej przyszłości. Jest to ważny moment, który może zdeterminować drogę życiową młodego człowieka.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie jest trzyletnią szkołą przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawościami sprzężonymi.

Placówka daje możliwość zdobycia zawodu w wielu branżach m.in.: gastronomicznej, cukierniczej, fryzjerskiej, hotelarskiej oraz ogrodniczej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie młodych ludzi do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i skutecznego poruszania się na rynku pracy. Ważnym założeniem naszej szkoły jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych naszych absolwentów, a tym samym zapewnia im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Branżowa szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Aby zrealizować założone cele oferujemy uczniom:

 • naukę zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym,

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • zajęcia specjalistyczne 

 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne młodzieży, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i inne,

 • zajęcia praktyczne realizowane w pełni wyposażonych pracowniach szkolnych oraz zakładach pracy,

 • kadrę wykwalifikowanych nauczycieli,

 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych,

 • udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i wycieczkach,

 • integrację młodzieży ze środowiskiem lokalnym,

 • możliwość zamieszkania w internacie szkolnym,

 • możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,

 • opiekę pielęgniarki szkolnej.

KIERUNKU KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 4

 
 

Kształcenie w zawodzie ogrodnika ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego obsadzania i utrzymywania ogrodów, parków i trawników oraz produkcji roślin – zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Ogrodnik terenów zielonych współpracuje z zespołem specjalistów, min. z architektami, technikami, operatorami maszyn oraz robotnikami ogrodniczymi. Choć jego czynności są w dużym stopniu zrutynizowane, ostateczny efekt zależy od poczucia estetyki, staranności i rzetelności ogrodnika. Sadząc ozdobne rośliny, drzewa i krzewy, urządzając kwietniki i klomby, zakładając ogrody skalne, zostawia wizytówkę swego przedsiębiorstwa.

Cechy charakteru ogrodnika

Osoby myślące o tym zawodzie powinny zastanowić się nad kilkoma cechami osobowości, których posiadanie znacznie przyczyni się do ich sukcesu i satysfakcji w zawodzie ogrodnika. Wśród nich należy wymienić:

• Zamiłowanie do przyrody;
• Wiedza ogrodnicza;
• Wrażliwość estetyczna;
• Pracowitość (gotowość na pracę fizyczną);
• Systematyczność.

Ogrodnik będzie przygotowany do:

 • sadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych, wysiewania trawy;
 • wykonania konstrukcji pod rośliny, ustalenia miejsc ich sadzenia;
 • przygotowania ścieżek, chodników, ścianek, ogrodów skalnych, oczek wodnych, płotków itp.;
 • przygotowania podłoży do nasadzeń;
 • sprawdzania stanu zdrowia roślin i drzew, usuwania chwastów, szkodników;
 • nawożenia i ochrony roślin;
 • przycinania roślin i umieszczania podpór,
 • koszenia trawników,
 • rozmnażania roślin z nasion lub wegetatywnie,
 • instalowania, obsługiwania sprzętu nawadniającego;
 • doradzania klientom w zakresie utrzymania ogrodu.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

 • sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów
 • sporządzanie półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb, mącznych, ciast, deserów,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
 • realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności,
 • wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;

 Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii?

 • technologia gastronomiczną z towaroznawstwem,
 • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język obcy zawodowy,
 • zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracownik pomocniczy gastronomii znajdzie zatrudnienie w:

 • barach szybkiej obsługi
 • punktach małej gastronomii jak: szpitale, szkoły przedszkola, internaty, stołówki
 • restauracjach i kawiarniach hotelowych
 • zakładach gastronomicznych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych

 

 

 

 

Cukiernik to wymarzony zawód dla osób, których pasją jest wypiekanie ciast, przygotowywanie deserów i wymyślanie własnych receptur. To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

U nas nauczysz się:

 • sporządzania półproduktów cukierniczych np. kremów, mas, polew cukierniczych,
 • sporządzania wyrobów cukierniczych np. pączków, tortów, faworków, ciasteczek,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych np. masami cukrowymi, elementami z masy karmelowej,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej,
 • języków obcych, dbałości o detale, wielozadaniowości, kontaktów interpersonalnych oraz odpowiedzialności.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
 • w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
 • w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania:

 • prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
 • prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 • prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
 • prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 • prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT. 05 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

 

 Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej?

 • bezpieczne wykonywanie prac pomocniczych w hotelarstwie,
 • prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego,
 • prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego,
 • kompetencje społeczne pracownika pomocniczego obsługi hotelowej,
 • zajęcia praktyczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdzie zatrudnienie w m.in. hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych.

 

 

 

Absolwenci szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy fryzjera powinni być przygotowani do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych:

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy do usług fryzjerskich;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i zmiany kształtu włosów;

3) pomocy podczas wykonywania zabiegów strzyżenia, przedłużania i zagęszczania, golenia oraz formowania zarostu męskiego;

4) pomocy podczas wykonywania zabiegów zmiany koloru włosów.

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie:

– w salonach fryzjerskich,

– w salonach piękności.

 

 

 

 

Pamiętaj
Branżowa Szkoła I Stopnia to wrota do dorosłego życia,
dajemy Ci do nich klucz.

Skip to content