Rewalidacja to proces dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczny, z zaplanowanymi celami, dostosowanymi indywidualnie do potrzeb każdego ucznia. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Głównym celem oddziaływań jest stymulowanie tych możliwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu jak najpełniejsze i jak najbardziej niezależne życie (adekwatne do wieku) oraz zapewnią mu możliwie największą samodzielność w przyszłości. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia, ale także praca nad umiejętnościami, które wymagają dalszego rozwijania. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach. Podstawą do opracowania indywidualnych planów pracy rewalidacyjnej są m.in. wyniki diagnozy pedagogicznej, analiza orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinie rodziców i nauczycieli pracujących z dzieckiem. Zadania wykonywane podczas zajęć rewalidacyjnych mają na celu rozwijanie i stymulowanie funkcji psychofizycznych dzieci, w tym poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych. Odbywa się to poprzez ćwiczenia: • percepcji wzrokowej • percepcji słuchowej • koordynacji wzrokowo-słuchowej • grafomotoryki • koncentracji • orientacji przestrzennej • wyobraźni • pamięci • logicznego myślenia • sprawności manualnej • czytania i pisania • liczenia. Z kolei w przypadku uczniów starszych specjaliści skupiają się przede wszystkim na doskonaleniu podstawowych technik szkolnych. Stosowane są m.in. ćwiczenia: • kształtujące umiejętność planowania • wspomagające koncentrację uwagi • poprawiające pamięć mechaniczną • rozwijające procesy myślenia • doskonalące umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych sytuacjach życiowych, jak posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar • rozszerzające zasób słownictwa uczniów • doskonalące technikę czytania ze zrozumieniem, umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych faktów i interpretacji czytanego tekstu. Równie ważną sferą do pracy podczas rewalidacji jest kształtowanie adekwatnej samooceny ucznia, ćwiczenie umiejętności społecznych, kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Podczas zajęć terapeuci starają się też stwarzać sytuacje sprzyjające odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz bezpiecznego uzewnętrzniania własnych emocji.

Skip to content