Uczeń jest agresywny? Próby przemówienia mu do rozsądku ani uwagi w dzienniczku nie działają? Szansą na uzyskanie poprawy zachowania są specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, które pokażą młodemu człowiekowi akceptowalne sposoby na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Trening Zastępowania Agresji ART®, w skrócie TZA, to cykl specjalistycznych zajęć grupowych, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldsteina. W wyjątkowych sytuacjach trening może być prowadzony podczas spotkań indywidualnych. 
Wskazaniem do niego są zaburzenia zachowania, problemy z kontrolą gniewu, nieprzestrzeganie norm społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi czy trudności z adaptacją do nowych sytuacji. Podczas zajęć uczniowie poznają skuteczne i jednocześnie zgodne z normami sposoby, by panować nad swoim zachowaniem i odreagowywać emocje.

TZA składa się z trzech powiązanych ze sobą etapów. Podczas treningu umiejętności społecznych uczniowie mają okazję rozwinąć kompetencje potrzebne do właściwego funkcjonowania w grupie. Wśród nich jest wspólne ustalanie, a następnie przestrzeganie zasad, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, wyrażanie swojego zdania, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy poznają też swoje mocne i słabe strony oraz budują poczucie własnej wartości.

Następny etap terapii to trening kontroli złości, który uczy, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego. Uczniowie mają okazję poznać techniki pomocne w identyfikowania sygnałów złości oraz takie sposoby reagowania na nie, by emocje nie wymknęły się spod kontroli. Ostatnią częścią terapii jest wnioskowanie moralne. Uczestnicy uczą się rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

Skip to content