Internat jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie, zorganizowaną dla wychowanków tego Ośrodka, a uczących się poza miejscem zamieszkania.
W internacie mieszkają dziewczęta i chłopcy, podzieleni w 3-ch grupach wychowawczych. Wychowankowie mieszkają w przytulnie urządzonych pokojach 3 osobowych z dostępem do węzłów sanitarnych. Wszyscy podopieczni dbają o czystość i estetyczny wystrój pomieszczeń internatu.

Internat prowadzi działalność w okresie trwania roku szkolnego z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.
Wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinną, wszechstronną i fachową opiekę pedagogiczną przez pięć dni w tygodniu. Internat czynny jest od godz. 7.00 w poniedziałek do godz. 16.00 w piątek.

Całodobową opiekę nad wychowankami internatu sprawuje przyjazna, życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wychowawcy pracujący w internacie posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Wychowawcy starają się stworzyć dzieciom drugi dom, tak aby w czasie pobytu w internacie mogły one spędzić czas w miłej i rodzinnej atmosferze.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice/opiekunowie prawni pokrywają jedynie koszty wyżywienia.

Obecnie całodzienna stawka żywieniowa wynosi 18zł

  • śniadanie – 6zł
  • obiad – 7zł
  • kolacja 5zł

Jednocześnie koszty obiadów mogą być pokrywane przez MOPS-y, GOPS-y.
Wychowankowie internatu korzystają z posiłków, które są smacznie przyrządzane przez panie kucharki w kuchni naszego Ośrodka.

Oferujemy zajęcia zapewniające rozwój indywidualnych zdolności, zainteresowań, przygotowujące do dalszego samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
Koncepcja naszych działań oparta jest o szczegółową analizę możliwości dziecka.
Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych dla każdego ucznia oraz planu opiekuńczo-wychowawczego sporządzonego dla grupy wychowawczej.

Wychowankowie mogą korzystać z zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, zajęć muzycznych, wycieczek pieszych, spacerów. Organizowane są ciekawe konkursy, dyskoteki, wieczorki poetycko-muzyczne, ogniska.
Wychowankowie włączają się do różnych konkursów i przedsięwzięć organizowanych na terenie Ośrodka.

Wszystkie formy zajęć prowadzonych w internacie dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. 
Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

Rozkład dnia w internacie przebiega według ustalonego planu:

 

6.30 – pobudka,
6.30 – 7.00 – toaleta poranna,
7.00 – 7. 30 – śniadanie
7.30 – 7.45 – porządkowanie sal,
8.00 8.10 – wyjście do szkoły
8.15 – 16.10 – zajęcia lekcyjne
12.30 – 13.45 – obiad
13.30 – 15.00 – zajęcia według planów opiekuńczo-wychowawczych grup (nauka własna, w trakcie której uczniowie odrabiają zadania domowe, wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał i przygotowują się do lekcji, doskonalą techniki szkolne).
Do godziny 16.00 – czas wolny, odpoczynek
16.00 – 18.00 – praca w grupach, spacery, wyjścia do sklepu, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry stolikowe, zajęcia w kołach zainteresowań.
18.00 – kolacja
18.30 – 19.00 – zajęcia gospodarczo-porządkowe
19.00 – 20.00 – toaleta wieczorna
20.00 – 21.00 – wyciszanie

22.00 – 6.00 – cisza nocna

ZAPRASZAMY!

Skip to content