Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie jest ośmioletnią szkołą podstawową przeznaczoną dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu, w tym                  z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawościami sprzężonymi.

W szkole realizowana jest podstawa programowa przewidziana prawem oświatowym dla szkół podstawowych z uwzględnieniem odpowiednich dostosowań i opracowań Indywidualnych  Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla każdego dziecka.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do maksymalnej samodzielności zgodnie z możliwościami psychofizycznymi każdego z nich, sprawnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz podejmowania aktywności zawodowej.

Uczniowie kończący szkołę podstawową podchodzą do egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w:

  • Szkole Branżowej I Stopnia nr 4,
  • Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym (dzieci w normie intelektualnej),
  • Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w pigułce:

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podopieczni z różnymi trudnościami w nauce w szkołach ogólnodostępnych znajdują u nas spokój i zrozumienie.

Edukacja odbywa się w bardzo małych zespołach klasowych (średnio 4-5 osobowych), co sprzyja indywidualnemu podejściu do potrzeb i możliwości każdego z nich. Wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych: nauczycieli i terapeutów, przy wsparciu psychologów i pedagogów szkolnych oraz opieki medycznej wspiera dzieci w rozwoju na każdym etapie edukacyjnym.

W naszym ośrodku  uczymy się w przyjaznej atmosferze poprzez zabawę, doświadczanie, zrozumienie i współpracę. Stawiamy na rozwój samodzielności i wewnętrznej motywacji (samomotywacji) naszych uczniów. Wypracowujemy wspólnie z uczniami granice i zasady obowiązujące w klasie i szkole.

Stosujemy pozytywne wzmocnienia, doceniamy starania i sukcesy. Edukację i terapię opieramy na zainteresowaniach i mocnych stronach wychowanków. Obowiązujący wewnątrzszkolny system oceniania realizujemy poprzez ocenianie kształtujące. Podstawową zasadą oceniania jest położenie akcentu na wkład pracy i zaangażowanie uczniów. Dzieci dobrowolnie i na miarę swoich możliwości biorą udział w licznych konkursach, festiwalach, zawodach sportowych oraz uczestniczą w spacerach i wycieczkach.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach i pracowniach wyposażonych w różnorodne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Korzystamy z wielu sal przedmiotowych, gier edukacyjnych, tablic multimedialnych, magicznych dywanów, pracowni komputerowych, kuchni terapeutycznej, pracowni ceramicznej, sali gimnastycznej, pracowni SI, siłowni wewnętrznej i zewnętrznej, placu zabaw. Nieopodal szkoły znajduje się stadion, rolkowisko i lodowisko, na które nasze dzieci mają nieograniczony wstęp.

Na terenie szkoły realizowane są różnorodne projekty i innowacje dydaktyczne m.in.:

  • „Od pierwszaka do seniora”,
  • „Śniadanie daje moc”,
  • „Nauka wokół nas”,
  • „Cztery pory roku na talerzu”,
  • „Lektury”,
  • „Mały Samorząd Uczniowski”,
  • „Akademia małego smakosza”.

W ramach różnych projektów współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami AUXILIUM w Piasecznie.

Dzieciom zapewniamy na terenie szkoły terapie specjalistyczne, takie jak: rewalidacja, rewalidacja sztuką (ceramika, muzykoterapia), terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, trening słuchowy metodą Tomatisa, terapia psychologiczna oraz wiele zajęć i warsztatów profilaktycznych.

Do dyspozycji naszych uczniów są również zajęcia pozalekcyjne, takie jak: Klub Sportowy Olimpiad Specjalnych „Komandos” (narty, łyżwy, rolki, badminton, tenis stołowy), koło karate z UKS BUSHI TEAM, koła teatralne „Spinka” i „Happy Smile”, chór szkolny „Perełki”, zespół wokalno  – instrumentalny, koło wolontariatu „Promyki”, drużyna harcerska.

Dla naszych podopiecznych bardzo ważne jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, aby mogli być skupieni na nauce, a z zajęć czerpać jak najwięcej. Dbamy zatem o przerwy na spożywanie posiłków (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek), które odbywają się w spokojnej
i przyjaznej atmosferze. Szkolna kuchnia przygotowuje dzieciom smaczne, zdrowe i pełnowartościowe posiłki.

Skip to content