Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

   

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata. Opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych, popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania.

Uczniowie objęci są stałą opieką pedagogiczno – psychologiczną.

 Zajęcią dla uczniów prowadzone są w następujących blokach tematycznych:

  • gospodarstwo domowe (sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD),
  • elementy szycia ręcznego,
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
  • pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego – w okresie jesiennym i wiosennym uczniowie wykonują prace ogrodnicze w ogrodzie szkolnym.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

To zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno  przyrodniczego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne.

Służą dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

Służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy m.in. poprzez motywowanie do działania, wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu, także artystycznych, kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności muzycznych, tanecznych, plastyczno – technicznych, teatralnych.

Ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności poprzez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Realizowane jest w formie: zajęć ogrodniczych, zajęć kulinarnych i gospodarczych, ceramiki i stolarstwa.

To zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni oraz terenach sportowych Ośrodka.

Zajęcia mające na celu wprowadzenie uczniów w świat wartości, tradycji i obrzędów religijnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów nacisk położony jest na mocne strony uczniów. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Skip to content